header

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าสอบ ExitExam มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เงื่อนไขการเข้าสอบ
 1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและเข้ารับการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษได้ 2 ครั้ง ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสอบ
 2. กรณีนักศึกษาลงทะเบียนครบ 2 ครั้งแล้ว แต่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบใหม่ หากนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาในวันเข้ารับการทดสอบ สามารถลงทะเบียนและเข้าสอบได้โดยชำระค่าธรรมเนียมในการสอบใหม่ ครั้งละ 50 บาท
 3. นักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค กศปช สามารถลงทะเบียนสอบได้ตามวันที่กำหนด
 4. การลงทะเบียนแต่ละรอบจะปิดรับลงทะเบียนและแก้ไขก่อนสอบ 2 วัน
 5. จำกัดการลงทะเบียนได้ 2 ครั้ง/เทอม
กำหนดการและสถานที่สอบ
 1. เปิดลงทะเบียน เริ่ม วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
 2. สถานที่จัดสอบ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 27.05.01 ชั้น 5 อาคารบูรณวิทยาการ (27)
 3. ปฏิทินการสอบ กำหนด 4 รอบต่อ 1 วัน
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าสอบ
 1. ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
  1. นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ
  2. ให้นักศึกษาเข้าสอบตามวันและเวลาที่นักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนไว้
  3. แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน วางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ เพื่อแสดงต่อกรรมการควบคุมการสอบ
  4. ไม่อนุญาติให้นำสิ่งของหรืออุปกรณ์ใดๆ เข้าห้องสอบ ยกเว้น บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน และหูฟัง
  5. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที
  6. นักศึกษาสามารถรู้ผลคะแนนสอบได้ทันทีหลังจากสอบเสร็จ
 2. ขอบเขตข้อสอบ
  1. ข้อสอบมีจำนวน 75 ข้อ
  2. เนื้อหาข้อสอบประกอบด้วยทักษะด้าน การฟัง (Listening), การพูด (Speaking), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และการใช้ภาษา (language usage)
  3. เวลาที่ใช้ในการสอบ จำนวน 1.30 นาที
  4. ผลการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษครั้งที่ดีที่สุดจะปรากฏในใบรายงานผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกให้ โดยกำหนดช่วงระดับร้อยละของคะแนนในการประเมินผล ดังนี้
ระดับการประเมินผล ร้อยละ
ดีเยี่ยม (Excellent) 80 ขึ้นไป (> 60 คะแนน)
ดี (Good) 65 – 79 (49 - 59 คะแนน)
พอใช้ (Fair) 50 – 64 (38 – 48 คะแนน)
***สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ***
 1. บัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน
 2. หูฟัง