header
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าสอบ ExitExam มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เงื่อนไขการเข้าสอบ

  1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและเข้ารับการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษได้ 2 ครั้ง ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสอบ
  2. กรณีนักศึกษาลงทะเบียนครบ 2 ครั้งแล้ว แต่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบใหม่ หากนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาในวันเข้ารับการทดสอบ สามารถลงทะเบียนและเข้าสอบได้โดยชำระค่าธรรมเนียมในการสอบใหม่ ครั้งละ 50 บาท
  3. นักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค กศปช สามารถลงทะเบียนสอบได้ตามวันที่กำหนด
  4. การลงทะเบียนแต่ละรอบจะปิดรับลงทะเบียนและแก้ไขก่อนสอบ 2 วัน
  5. จำกัดการลงทะเบียนได้ 2 ครั้ง/เทอม

กำหนดการและสถานที่สอบ

  1. เปิดลงทะเบียน เริ่ม วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
  2. สถานที่จัดสอบ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 27.05.01 ชั้น 5 อาคารบูรณวิทยาการ (27)
  3. ปฏิทินการสอบ กำหนด 4 รอบต่อ 1 วัน

***สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ***

  1. บัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน
  2. หูฟัง

ตารางกำหนดการ

รอบที่ เวลา จำนวนผู้ลงทะเบียน
วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563
1 13:00-14.30 0/100
2 14.30 - 16.00 0/100
วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563
1 09.00 - 10.30 0/100
2 10.30 - 12.00 5/100
3 13.00 - 14.30 0/100
4 14.30 - 16.00 0/100
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
1 13.00 - 14.30 9/100
2 14.30 - 16.00 0/100
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
1 09.00 - 10.30 0/100
2 10.30 - 12.00 7/100
3 13.00 - 14.30 0/100
4 14.30 - 16.00 0/100
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
1 13.00 - 14.30 47/100
2 14.30 - 16.30 0/100
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
1 09.00 - 10.30 2/100
2 10.30 - 12.00 48/100
3 13.00 - 14.30 9/100
4 14.30 - 16.00 0/100
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
1 13.00 - 14.30 78/100
2 14.30 - 16.00 35/100
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
1 09.00 - 10.30 33/100
2 10.30 - 12.00 64/100
3 13.00 - 14.30 เต็มแล้ว
4 14.30 - 16.00 53/100
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2563
1 13.00 - 14.30 40/100
2 14.30 - 16.00 16/100
วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2563
1 09.00 - 10.30 0/100
2 10.30 - 12.00 54/100
3 13.00 - 14.30 29/100
4 14.30 - 16.00 19/100