header
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าสอบ ExitExam มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เงื่อนไขการเข้าสอบ

  1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและเข้ารับการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษได้ 2 ครั้ง ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสอบ
  2. กรณีนักศึกษาลงทะเบียนครบ 2 ครั้งแล้ว แต่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบใหม่ หากนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาในวันเข้ารับการทดสอบ สามารถลงทะเบียนและเข้าสอบได้โดยชำระค่าธรรมเนียมในการสอบใหม่ ครั้งละ 50 บาท
  3. นักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค กศปช สามารถลงทะเบียนสอบได้ตามวันที่กำหนด
  4. การลงทะเบียนแต่ละรอบจะปิดรับลงทะเบียนและแก้ไขก่อนสอบ 2 วัน
  5. จำกัดการลงทะเบียนได้ 2 ครั้ง/เทอม

กำหนดการและสถานที่สอบ

  1. เปิดลงทะเบียน เริ่ม วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562
  2. สถานที่จัดสอบ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 27.05.01 ชั้น 5 อาคารบูรณวิทยาการ (27)
  3. ปฏิทินการสอบ กำหนด 4 รอบต่อ 1 วัน

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

  1. บัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน
  2. หูฟัง

ตารางกำหนดการ

รอบที่ เวลา จำนวนผู้ลงทะเบียน
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
1 09.00-10.30 0/100
2 10.30-12.00 0/100
3 13.00-14.30 0/100
4 14.30-16.00 0/100
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
1 09.00-10.30 0/100
2 10.30-12.00 0/100
3 13.00-14.30 0/100
4 14.30-16.00 0/100
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
1 09.00-10.30 4/100
2 10.30-12.00 11/100
3 13.00-14.30 49/100
4 14.30-16.00 0/100
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
1 09.00-10.30 5/100
2 10.30-12.00 เต็มแล้ว
3 13.00-14.30 82/100
4 14.30-16.00 0/100
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
1 09.00-10.30 35/100
2 10.30-12.00 64/100
3 13.00-14.30 24/100
4 14.30-16.00 0/100
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
1 09.00-10.30 0/100
2 10.30-12.00 98/100
3 13.00-14.30 4/100
4 14.30-16.00 5/100
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
1 09.00-10.30 6/100
2 10.30-12.00 93/100
3 13.00-14.30 18/100
4 14.30-16.00 1/100
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
1 09.00-10.30 44/100
2 10.30-12.00 93/100
3 13.00-14.30 34/100
4 14.30-16.00 0/100