header
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าสอบ ExitExam มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เงื่อนไขการเข้าสอบ

  1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและเข้ารับการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษได้ 2 ครั้ง ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสอบ
  2. กรณีนักศึกษาลงทะเบียนครบ 2 ครั้งแล้ว แต่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบใหม่ หากนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาในวันเข้ารับการทดสอบ สามารถลงทะเบียนและเข้าสอบได้โดยชำระค่าธรรมเนียมในการสอบใหม่ ครั้งละ 50 บาท
  3. นักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาค กศปช สามารถลงทะเบียนสอบได้ตามวันที่กำหนด
  4. การลงทะเบียนแต่ละรอบจะปิดรับลงทะเบียนและแก้ไขก่อนสอบ 2 วัน
  5. จำกัดการลงทะเบียนได้ 2 ครั้ง/เทอม

กำหนดการและสถานที่สอบ

  1. เปิดลงทะเบียน เริ่ม วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562
  2. สถานที่จัดสอบ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 27.05.01 ชั้น 5 อาคารบูรณวิทยาการ (27)
  3. ปฏิทินการสอบ กำหนด 4 รอบต่อ 1 วัน

ตารางกำหนดการ

รอบที่ เวลา จำนวนผู้ลงทะเบียน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2019
1 09.00-10.30 0/100
2 10.30-12.00 0/100
3 13.00-14.30 0/100
4 14.30-16.00 0/100
วันที่ 21 กรกฎาคม 2019
1 09.00-10.30 0/100
2 10.30-12.00 0/100
3 13.00-14.30 1/100
4 14.30-16.00 0/100
วันที่ 26 กรกฎาคม 2019
1 09.00-10.30 0/100
2 10.30-12.00 0/100
3 13.00-14.30 0/100
4 14.30-16.00 0/100
วันที่ 22 สิงหาคม 2019
1 09.00-10.30 0/100
2 10.30-12.00 0/100
3 13.00-14.30 0/100
4 14.30-16.00 0/100
วันที่ 24 สิงหาคม 2019
1 09.00-10.30 0/100
2 10.30-12.00 0/100
3 13.00-14.30 0/100
4 14.30-16.00 0/100
วันที่ 29 สิงหาคม 2019
1 09.00-10.30 0/100
2 10.30-12.00 0/100
3 13.00-14.30 0/100
4 14.30-16.00 0/100
วันที่ 19 กันยายน 2019
1 09.00-10.30 0/100
2 10.30-12.00 0/100
3 13.00-14.30 0/100
4 14.30-16.00 0/100
วันที่ 21 กันยายน 2019
1 09.00-10.30 0/100
2 10.30-12.00 0/100
3 13.00-14.30 0/100
4 14.30-16.00 0/100
วันที่ 26 กันยายน 2019
1 09.00-10.30 0/100
2 10.30-12.00 0/100
3 13.00-14.30 0/100
4 14.30-16.00 0/100