สถิติผู้เข้าสอบ

สถิติการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ


คณะ ผู้เข้าสอบ สอบผ่าน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด
คณะครุศาสตร์2666932(34.96%)731
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์716251(35.06%)759
คณะวิทยาการจัดการ937211(22.52%)7011
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี45786(18.82%)6111
คณะสาธารณสุขศาสตร์23240(17.24%)5912
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม14416(11.11%)6314
รวม5,1521,537(29.83%)751

นักศึกษา 10 คนที่ได้คะแนนสูงสุด

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล คะแนน โปรแกรม คณะ
5630305117 วรัญญา ขันตะคุ 75 ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5640301137 พิษณุศักดิ์ โลหณุต 74 ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5630305113 พัชรีอร สุวรรณ 74 ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5640301126 สุทิชา เฉวียงหงส์ 73 ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5640305109 ฐิติญา ชูวงษ์ 73 ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5580108406 จามจุรี จันสิมมา 73 ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
5580108443 อภิญญา ประจำเมือง 73 ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
5580108535 สิริโสภา โกมารกุล ณ นคร 73 ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
5630305101 กนกอร คอลลีย์ 73 ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5570108307 จุฑาพร จรโคกกรวด 72 ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์