ขั้นตอนการสอบออนไลน์


ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันที่ รอบที่ เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท ที่นั่ง
13 กุมภาพันธ์ 2565 1 09.00-10.30 001001-62 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู Online(ลิ้งสอบ) 344
1 09.00-10.30 061103-61 ภาษาอังกฤษ 2 Online(ลิ้งสอบ) 95
1 09.00-10.30 002105-65 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ Online(ลิ้งสอบ) 62
1 09.00-10.30 061107-61 ภาษาอังกฤษ 4 Online(ลิ้งสอบ) 45
1 13.00-14.30 002102-65 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต Online(ลิ้งสอบ) 396
2 15.00-16.30 396
14 กุมภาพันธ์ 2565 1 09.00-10.30 061204-61 การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต ห้อง Computer(ลิ้งสอบ) 455
2 10.30-12.00 455
1 09.00-10.30 001310-65 สื่อสารสื่อสัมพันธ์ ห้อง Computer(ลิ้งสอบ) 105
1 09.00-10.30 206104-62 หลักภาษาไทย ห้อง Computer(ลิ้งสอบ) 38
1 13.00-14.30 061104-61 ภาษาอังกฤษ 3 ห้อง Com 388
2 15.00-16.30 387
1 13.00-14.30 002104-65 ภาษาสร้างโอกาส ห้อง Com 51
2 15.00-16.30 51
15 กุมภาพันธ์ 2565 1 09.00-11.00 215316-60  การบริหารการพัฒนา Online 127
1 09.00-10.30 303101-64 หลักการตลาด Online 58
1 09.00-10.30 303101-65 หลักการตลาด Online 89
1 09.00-11.00 402241-60 ชีวเคมีพื้นฐาน ห้อง Com 19
1 09.00-11.00 402241-65 ชีวเคมีพื้นฐาน ห้อง Com 66
1 13.00-15.00 413215-62 วิธีการทางสถิติในงานวิจัยสุขภาพ ห้อง Com 30
1 15.00-16.30 100205-62 จิตวิทยาสำหรับครู ห้อง Com 393
16 กุมภาพันธ์ 2565 1 09.00-10.30 215145-65 การเมืองการปกครองไทย Online 153
1 09.00-11.00 402121-61 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน ห้อง Com 74
1 09.00-11.00 402121-65 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน ห้อง Com 80
1 09.00-11.00 402108-62 การประยุกษ์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี  ห้อง Com 21
1 13.00-14.30 402105-65 เคมีพื้นฐาน ห้อง Com 166
1 13.00-14.30 206015-62 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย Online 112
1 15.00-16.30 061208-61 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิต ห้อง Com 179
1 15.00-16.30 003115-65 การเรียนรู้ดิจิทัล ห้อง Com 165